Hotel / Pension

Karlovy Vary
2 100 000 €
Plocha:
500m2
1
Karlovy Vary
240 000 €
Plocha:
30 627m2
3
1
Praha
4 500 000 €
Plocha:
750m2
1
Karlovy Vary
5 500 000 €
Plocha:
2 950m2
Karlovy Vary
2 000 000 €
Plocha:
324m2